Select Page

RF SPECTRUM

Радиофреквенцискиот спектар (РФ спектар) е ограничен природен ресурс чија употреба е од национален интерес за Република Македонија. Агенцијата за електронски комуникации согласно Законот за електронските комуникации на Република Македонија, подзаконските прописи,...

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Агенцијата за електронски комуникации го објави Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции:  20130614_Правилник за пресметка на год надоместок за користење на радиофреквенции (112.18...

RF SPECTRUM

Радиофреквенцискиот спектар (РФ спектар) е ограничен природен ресурс чија употреба е од национален интерес за Република Македонија. Агенцијата за електронски комуникации согласно Законот за електронските комуникации на Република Македонија, подзаконските прописи,...

Список на радиофреквенции од опсегот 87,5 – 108 MHz кои може да се користат за звучна радиодифузија за локално покривање

{tab=Важечки}  20131009_Список на радиофреквенции од опсегот 87,5-108 MHz за звучна радиодифузија (243.11 kB 2013-10-09) {tab=Неважечки}  20091008_Список на RF од опсегот 87,5 – 108 MHz кои може да се користат за звучна радиодифузија (182.5 kB 2009-10-08)...

Фреквенциски опсези кои може да се користат за изградба на Јавни комуникациски мрежи

Агенцијата за електронски комуникации, согласно Планот за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија и Планот за доделба и користење на радиофреквенции во Република Македонија, ја известува јавноста дека за изградба на јавни комуникациски мрежи...