Select Page

Правилник за параметри за квалитет на универзална услуга

Правилник за техничките барања за квалитетот на универзалната услуга, техничките параметри и нивно мерење, како и минималните услови за квалитет на универзалната услуга, донесен на ден 30.08.2006 година, објавен во Сл. Весник на РМ број 106/06.  Правилник за параметри...

Правилник за формата и содржината на единствениот телефонски именик

Правилник за формата и содржината на единствениот телефонски именик, донесен на ден 30.08.2006, објавен во Сл. Весник на РМ број 106/06.  Правилник за формата и содржината на единствениот телефонски именик (125.16...

Правилник за формата и содржината на единствениот телефонски именик

Правилник за формата и содржината на единствениот телефонски именик, донесен на ден 30.08.2006, објавен во Сл. Весник на РМ број 106/06.  Правилник за формата и содржината на единствениот телефонски именик (125.16...

Правилник за надоместување на реалните трошоци за вршење на универзална услуга

  Правилник за утврдување на висината на средствата за надоместување на реалните трошоци за вршење на универзална услуга, усвоен на ден 21.12.2006 година, објавено во “Сл. весник на РМ“ бр.135 од 26.12.2006 година.  Правилник за надоместување на реалните трошоци за...

Правилник за надоместување на реалните трошоци за вршење на универзална услуга

  Правилник за утврдување на висината на средствата за надоместување на реалните трошоци за вршење на универзална услуга, усвоен на ден 21.12.2006 година, објавено во “Сл. весник на РМ“ бр.135 од 26.12.2006 година.  Правилник за надоместување на реалните трошоци за...