Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно Планот за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија и Планот за доделба и користење на радиофреквенции во Република Македонија, ја известува јавноста дека за изградба на јавни комуникациски мрежи наменети се следните радиофреквенциски опсези:


PPRDPublic Protection and Disaster Relief (TETRA) 

380 – 385 / 390 – 395 MHz – доделени

385 – 390 / 395 – 399.9 MHz

410 – 415 / 420 – 425 MHz


MFCN (LTE) – Mobile Fixed Communications Network (Long Term Evolution)

                                    790 -862 MHz – доделени

3400 – 3600 MHz: 3410-3441,5 MHz – доделени

3510-3541,5 MHz – доделени

3600 – 3800 MHz


GSM-R:                                                   876 – 880 / 921 – 935 MHz

E-GSM:                                                   880 – 890 / 925 – 935 MHz – доделени

GSM900:                                                890 – 915 / 935 – 960 MHz – доделени

DCS1800 (GSM1800):                           1710 – 1785 / 1805 – 1880 MHz – доделени


DECT                                                       1880 – 1885 / 1885 – 1900 MHz


IMT(UMTS/LTE/WiMAX)                       880 – 890 / 925 – 935 MHz – доделени

                                                                890 – 915 / 935 – 960 MHz – доделени

1710– 1785 / 1805 – 1880 MHz – доделени


IMT                                                         1900 – 2025 MHz \ 2110 – 2170 MHz:

1905 1910 MHz – доделени

1935 1945 \ 2125 – 2135 MHz – доделени

1950 – 1965 \ 2140 – 2155 MHz – доделени

                                                                2500 – 2690 MHz

                                                                3400 – 3600 MHz