Select Page

Изработка на Основен проект со ревизија за инсталација за заштитно заземјување и заштита од атмосферски празнења на објектот КМЦ Битола

Additional information:

Предмет на набавка: Изработка на Основен проект со ревизија за инсталација за заштитно заземјување и заштита од атмосферски празнења на објектот КМЦ Битола
Краен рок за достава на понуди: 15.11.2016