Select Page

Извештај од Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронските комуникации во Македонија – деловни корисници