Select Page

Агенцијата за електронски комуникации спреоведе мерења на нејонизирачко зрачење со цел да се види доприносот од новата 5G NR технологија од тест мрежата на Македонски Телеком. Во периодот на мерењата беа активни две базни станици , едната од зградата на Македонски Телеком и другата од зградата на ТК Центар. Мерната точка е пред зградата на АЕК на 160 метри од првата базна станица.

ИЗВЕШТАЈ ОД МЕРЕЊЕ НА НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ AEK 5G