Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог „Правилник за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации“ и „Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги“.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 25.02.2011 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

или на следниве електронски адреси: mirjana.bolinovska@aec.mkaleksandar.kocevski@aec.mk

icon 20110126_Извештај за вкупни годишни приходи на оператори на јавни ком. мрежи и даватели на услуги (160.49 kB)

icon 20110126_Правилник за методологијата за пресметување на год надоместок за надзор на пазар (321.97 kB)

icon 20110126_Упатство за доставување на Извештај за вкупен годишен приход на опер.давател на услуга (809.94 kB)