Select Page

Агенцијата за електронски комуникации во согласност со Законот за електронски комуникации и Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија објавува:

Јавен Повик за доставување на барања за издавање на едно одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 470 -790 MHz


Јавен Повик за доставув.на барања за одобрение за користење на РФ во опсегот 470 -790 MHz


Поврзани вести:

More posts: 470 790 MHz јавен повик одобрение опсег радиофреквенции рф спектар