Select Page
Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), отвора јавна расправа по „ПЛАН ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 19.05.2016 год. на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје
или по електронски пат на следниве адреси за е-пошта:  

План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија

Additional information:

Start of the public debate: 20/04/2016
Крај на јавна расправа: 19/05/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: jane.jakimovski@aec.mk и
igor.bojadziev@aec.mk