Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Предлог годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 30.10.2018 до 30.11.2018 година на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
Kej Димитар Влахов бр. 21,  1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mk
Предлог-Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година
Предлог Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 годинаAdditional information:

Start of the public debate: 30/10/2018
End of the public debate: 01/12/2018
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk