Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Измените и дополнувањата на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 08.07.2016 до 08.08.2016 до 12:00 часот на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
-коментари на Предлог – Измени и дополнувања на Годишна програма на АЕК за 2016 година
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mk

Предлог Измени и Дополнувања на Финансискиот план на АЕК за 2016 година

Additional information:

Start of the public debate: 08/07/2016
End of the public debate: 08/08/2016
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации
-коментари на Предлог - Измени и дополнувања на Годишна програма на АЕК за 2016 година
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mk