Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог – Правилник за начинот на градба и условите за пристап и користење на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 06.07.2023 година до 06.08.2023 година до 16 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје

или по електронски пат на адресата vasil.gjatovski@aec.mk

Правилник за начинот на градба и условите за пристап и користење на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Одговори на коментарите по Jавната расправа по предлог Правилник за начинот на градба и условите за пристап и користење на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средстваAdditional information:

Start of the public debate: 06/07/2023
End of the public debate: 06/08/2023
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје