Select Page
Врз основа на Член 146 став (4) од Законот за електронски комуникации („Сл. Весник на РМ“, бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), поради тоа што барањето на операторот предизвикува значителна измена на одобрението за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба, Агенцијата за електронски комуникации објавува
Јавна расправа за предложена измена на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба
 
Операторот оне.Вип ДОО Скопје согласно став (5) член 146 од Законот за електронски комуникации („Сл. Весник на РМ“, бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15) до Агенцијата за електронски комуникации на ден 26.05.2017 година достави барање за измена на одобрението за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба број 108267/2.
Со одобрението 108267/2 на операторот оне.Вип ДОО Скопје е доделен радиофреквенцискиот опсег 1770-1785/1865-1880 MHz.
Операторот оне.Вип ДОО Скопје предлага да се изврши измена на одобрението на начин што опсегот 1770-1785/1865-1880 MHz да се замени со опсезите 1710-1720/1805-1815 MHz и 1770-1775/1865-1870 MHz.
Се повикуваат сите заинтересирани страни да ги достават своите мислења и забелешки по однос на јавната расправа најдоцна до 11.08.2017 година на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје
или по електронски пат на следниве адреси:  
jane.jakimovski@aec.mk
igor.bojadjiev@aec.mk

Одговор на коментари по јавна расправа
Решение за одбивање на барањето

Additional information:

Start of the public debate: 06/07/2017
End of the public debate: 11/08/2017
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: jane.jakimovski@aec.mk, igor.bojadjiev@aec.mk