Select Page

Почитувани
Со ова соопштение Ве известуваме дека е објавен документот „Почетен извештај за изнајмени линии, изнајмување на кабелскa инфраструктура и неискористени оптички влакна“ (на македонски и англиски јазик).


Почетен извештај за изнајмени линии, изнајмување на кабелска инфраструктура и неискористени оптички влакна
Wholesale Leased Lines, Duct Rental and Dark Fibre Inception Report


Поврзани вести:

More posts: BU LRIC изнајмени линии извештај изнајмени линии кабелска инфраструктура неискористени оптички влакна