Select Page

На 23/11/2021 Директорот на АЕК донесе Одлука за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на Одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенциските опсези 700 MHz и 3.х GHzAdditional information:

Датум на донесување на актот: 23/11/2021
Службен весник: 260/2021
Важечки пропис: 1