Select Page

Одлука за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите

Additional information:

Датум на донесување на актот: 28/10/2006
Службен весник: 112-06
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: добивање одобрение еднократен надоместок користење користење радиофреквенции одлука одобрение пазарна вредност почетен износ на пазарна вредност радиофреквенции согласност