Select Page

Одлука за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3.4-3.6 GНz за фиксен безжичен пристап


Поврзани вести:

More posts: 3436 GHz еднократен надоместок одлука одобрение пазарна вредност почетен износ радиофреквенции согласност фиксен безжичен пристап