Select Page
Врз основа на член 24 став (1) точка 5 и член 97 став (8) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015) и член 5 став (1) од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга („Службен весник на Република Македонија” број 185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 8.11.2016 година донесе ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР НА ДАВАТЕЛИ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА.

Одлука за распишување на јавен тендер за избор на даватели на универзална услуга

Additional information:

Датум на донесување на актот: 08/11/2016
Службен весник: 203/2016
Важечки пропис: 1