Select Page

Одлука за утврдување на вредноста на коефициентот „К“ за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2018 година

Additional information:

Датум на донесување на актот: 18/12/2017
Службен весник: 190/2017
Важечки пропис: 1