Select Page

Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација

Additional information:

Датум на донесување на актот: 10/12/2013
Службен весник: 185-13
Важечки пропис: 2