Select Page

Правилник за измена на правилникот за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции

Additional information:

Датум на донесување на актот: 23/12/2010
Службен весник: 169-10
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: без одобение измена правилник радиофреквенции рф спектар одобренија издавање