Select Page

Правилник за измена на Правилникот за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенцииВажечки пропис: 1