Select Page

Агенцијата за електронски комуникации донесе ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРИСТАПОТ И КОРИСТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ КОИ ГИ ОБЈАВУВААТ ОПЕРАТОРИТЕ И ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ЌЕ ГИ ОБЈАВУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ, кој што е објавен во „Службен весник на РМ“, број 179/2017 од 07.12.2017 година.

Заедно со Правилникот, Агенцијата за електронски комуникации ги објавува одговорите на коментарите што пристигнаа од заинтересираните страни во текот на јавната расправа:

          Одговори на коментари од „Неотел“ по јавната расправа за правилникот
          Одговори на коментари од „Македонски телеком“ по јавната расправа за правилникот
          Одговори на коментари од „Оне.Вип“ по јавната расправа за правилникот

Воедно, Агенцијата за електронски комуникации укажува дека согласно Член 17 од истиот, операторите треба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да ги усогласат своите стандардни претплатнички договори со овој правилник и да ги достават на одобрување до Агенцијата.


Правилник за изменување на правилникот за општи услови бр.179-2017
Одговори на коментари на Македонски Телеком
Одговори на коментари на ОНЕ.ВИП
Одговори на коментари на НЕОТЕЛ

Additional information:

Датум на донесување на актот: 07/12/2017
Службен весник: 179/2017
Важечки пропис: 1