Select Page

Коментари и одговори на коментари за Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви
Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви

Additional information:

Датум на донесување на актот: 27/10/2014
Службен весник: 161/14
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: годишен надоместок телекомуникации телекомуникации нумерација