Select Page

Правилник за постапката и условите за чување на привремено одземена опрема

Additional information:

Датум на донесување на актот: 21/06/2005
Службен весник: 53-05
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: одземање опрема правилник привремено чување