Select Page

Правилник за преносливост на броеви

Additional information:

Датум на донесување на актот: 04/02/2015
Службен весник: 27/2015
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации телекомуникации нумерација телекомуникации преносливост на броеви