Select Page

Правилник за содржината и формата на жигот за запечатување на просториите и/или комуникациските средства

Additional information:

Датум на донесување на актот: 16/06/2005
Службен весник: 53-05
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: жиг запечатување правилник простории