Select Page

20140128_Pravilnik_za_tehnicki_uslovi.pdf

Additional information:

Датум на донесување на актот: 30/06/2011
Службен весник: 88-11
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: мрежи и услуги правилник телекомуникации технички услови