Select Page
Правилник за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите, усвоен на ден 17.12.2013 година и објавен во “Сл. весник на РМ“ бр.185 од 27.12.2013 година.

Tрaнспортен стрим за LCN:

“ftp://aec:aec123123@garfield.on.net.mk/MUX5.ts”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилник за условите за работа на диг. тел. опрема што се користи од потрошувачитеAdditional information:

Датум на донесување на актот: 27/12/2013
Службен весник: 185-13
Важечки пропис: 1