Select Page

Се известува Македонски Телеком АД Скопје, дека не постапува во согласност со член 51 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.13/2005,14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012) како и во согласност со член 8 од Правилникот за обезбедување на услуга за изнајмување на големо на претплатничка линија согласно точка 4 од Понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга со тоа што не ги почитува предвидените рокови.


Предупредувачко известување за WLR и BSA едновремено обезбедување


Поврзани вести:

More posts: известување предупредувачко