Select Page
Правилник за методологија за пресметување на годишен надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации – донесен на ден 07.03.2011, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 30 од 10.03.2011 година.