Select Page

СЕ УТВРДУВА вредноста на пондерираниот просечен трошок на капиталот во висина од 14,00% на ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ, Скопје како оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар-Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во Република Македонија.


Решение за WACC – Вип Оператор

Additional information:

Датум на донесување на актот: 27/07/2010
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: Регулација на цени за WACC мобилна мрежа