Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации, ќе одржи состанок на тема Предлог измена на Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги и Предлог измена на обрасците за квартални извештаи.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи на 02.02.2015 год.(понеделник) во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 13:00 часот


Почеток во: 13:00
Тема на состанок : Предлог измена на Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги и Предлог измена на обрасците за квартални извештаи
Датум на одржување : 02/02/2015
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, сала за состаноци на 6 спрат, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија