Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документ за „ Aнализа на пазар за минимален пакет на изнајмени линии, терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии”, објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 19.05.2011 година  (четврток) со почеток во 13 часот во просториите на зградата на Стопанска комора 4-ти кат сала бр.53.

Втора  анализа на релевантен пазар:
Пазар 3 – Mинимален пакет за изнајмени линии,
Пазар 9 – Терминални сегменти на изнајмени линии и  
Пазар 10 – Преносни сегменти на изнајмени линии

icon 20110323_Втора анализа на пазар 3-9-10 (371.85 kB)