Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации свикува состанок по јавна расправа за Правилникот за измените и дополнувањата на правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги. Состанокот ќе се одржи на ден 29.06.2015 (понеделник), во просториите на АЕК на локација Зајчев рид, со почеток во 10:00 часот.
Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на овој состанок.

 Почеток во: 10:00
Тема на состанок : Состанок по јавна расправа за Правилникот за измените и дополнувањата на правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење
Датум на одржување : 29/06/2015
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Скупи бб 1000 Скопје Македонија