Select Page

Список на радиофреквенции од опсегот 87,5-108 MHz за звучна радиодифузија

Additional information:

Датум на донесување на актот: 25/11/2011
Важечки пропис: 2