Select Page

Врз основа на член 95 точка 2 и 3) и член 23 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 73/2010) Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 30.05.2011 година донесе “Упатство за обезбездување на информации кои ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациски услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите”

icon 20110530_Упатство за обезбездување на информации кои ќе ги објавува АЕК (1.23 MB)

icon 20110530_Одговор на коментарите за Упатството за информациите што ќе ги објавува АЕК (187.99 kB)