Select Page

Ова упатство го предлага Агенцијата за електронски комуникации за постапување од страна на А.Д. Македонски Телекомуникации. Упатството произлегува од општите упатства што се применуваат за оператори кои се определени како оператори со значителна пазарна моќ на релевантен пазар. Упатството содржи принципи според кои треба да се изработи модел на трошоци базиран на LRIC, заедно со специфични барања за податоци што треба да се користат во тој модел.


Упатство за подготовка на модел на трошоци базиран на LRIC