Select Page

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Additional information:

Датум на донесување на актот: 25/09/2012
Службен весник: 123-12
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: дополна електронски комуникации закон закон за електронските комуникации ЗЕК измена