Select Page

Агенцијата за електронски комуникации согласно Законот за електронски комуникации е надлежна да врши координација на радиофреквенциите со регулаторните тела на соседните и други држави.  За таа цел Агенцијата ги има склучено следните меѓународни спогодби: