Select Page
Брзина на интернет 20/3/2019 Објавено во: Мрежи и услуги Агенцијата за Електронски Комуникации обезбедува две алатки со кои корисниците на услугите за  интернет пристап можат самостојно да ја измерат брзината на услугата. Добиените резултати се информативни, но, ако измерените вредности при повеќекратно мерење со постапка спроведена според овие упатства значително отстапуваат од брзината која ја понудил операторот и за која е склучен договор, резултатите […]
Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на извештај за вкупни годишни приходи на оператори на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги 15/12/2017 Објавено во: Извештаи за Анализа на пазар Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на извештај за вкупни годишни приходи на оператори на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги Поврзани тагови: извештаи за анализа на пазар, упатство
ПРАШАЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 27/10/2016 Објавено во: Безбедност и интегритет на мрежи и услуги ПРАШАЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ Поврзани тагови: безбедност и интегритет
Прилог 3 – Содржина на известувањето за нарушување на безбедноста на личните податоци што операторот го доставува до претплатникот или физичкото лице 4/4/2016 Објавено во: Безбедност и интегритет на мрежи и услуги Прилог 3 – Содржина на известувањето за нарушување на безбедноста на личните податоци што операторот го доставува до претплатникот или физичкото лице Поврзани тагови: безбедност и интегритет
Прилог 2 – Содржина на известувањето за нарушување на безбедноста на личните податоци што операторот го доставува до АЕК и ДЗЛП 4/4/2016 Објавено во: Безбедност и интегритет на мрежи и услуги Прилог 2 – Содржина на известувањето за нарушување на безбедноста на личните податоци што операторот го доставува до АЕК и ДЗЛП (се испраќа до Incident@aec.mk и incident@privacy.mk) Поврзани тагови: безбедност и интегритет
Прилог 1 – Образец за известување на безбедносни инциденти 4/4/2016 Објавено во: Безбедност и интегритет на мрежи и услуги Прилог 1 – Образец за известување на безбедносни инциденти (се праќа до Incident@aec.mk) Поврзани тагови: безбедност и интегритет
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх година 18/3/2016 Објавено во: Извештаи за Анализа на пазар Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх година Поврзани тагови: анализа на пазар, годишен извештај, извештаи за анализа на пазар
Квартален извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за Qx квартал од 20хх година 18/3/2016 Објавено во: Извештаи за Анализа на пазар 20160318_Izveshtaj_za_razvoj_na_pazarot_na_elektronski_komunikacii_za_Qx_kvartal_od_20xx_godina_1.pdf Поврзани тагови: анализа на пазар, извештаи за анализа на пазар, Квартален извештај
Обрасци за квартални извештаи 18/3/2016 Објавено во: Извештаи за Анализа на пазар Обрасци за квартални извештаи Поврзани тагови: анализа на пазар, извештаи за анализа на пазар, обрасци
Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар 18/3/2016 Објавено во: Извештаи за Анализа на пазар Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар Поврзани тагови: анализа на пазар, извештаи за анализа на пазар, упатство
Барање за решавање на спор меѓу крајни корисници и оператори 19/5/2015 Објавено во: Грижа за корисници Барање за решавање на спор меѓу крајни корисници и оператори
Нотификација за обезбедување јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги 22/9/2014 Објавено во: Мрежи и услуги Образец за нотификација Образец за нотификација албански јазик Поврзани тагови: нотификација, телекомуникации, формулар
Прилог – Извештај за вршење на јавна електронска комуникациска услуга 24/3/2014 Објавено во: Формулари Prilog-Izvestaj_za_aktvnosti.doc Поврзани тагови: извештај, јавна електронска комуникациска услуга, телекомуникации, формулар
Барање за доделување на броеви/серија на броеви 8/1/2014 Објавено во: Мрежи и услуги Барање за доделување на броеви/серија на броеви Барање за доделување на броеви/серија на броеви – албански јазик
Вредности на параметри за квалитет на јавни мобилни комуникациски услуги преку радиомрежа 4/6/2013 Објавено во: Формулари 20130604_Mobilna_2012.xlsx Поврзани тагови: јавни мобилни комуникациски услуги, мрежи и услуги, параметри за квалитет, радиомрежа, телекомуникации, формулар
Вредности на параметрите за квалитет на јавни услуги за пренос на говор преку фиксна мрежа 4/6/2013 Објавено во: Формулари 20130604_Fiksna_2012.xlsx Поврзани тагови: јавна услуга за пренос на говор, мрежи и услуги, параметри за квалитет, телекомуникации, фиксна мрежа, формулар
Образец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси на терестријални радиодифузери 14/5/2013 Објавено во: Формулари Агенцијата за електронски комуникации на барање на повеќе заинтересирани страни, и официјално барање од страна на ОНЕ ДООЕЛ Скопје, направи измени на  ОБРАЗЕЦОТ НА ДОГОВОР ЗА ДИГИТАЛНО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ НА ТЕРЕСТРИЈАЛНИ РАДИОДИФУЗЕРИ. Образец на договор за дигитално емитување PDF формат Образец на договор за дигитално емитување – DOCX формат Поврзани тагови: DVBT, договор […]
Образец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси на терестријални радиодифузери 8/5/2013 Објавено во: Формулари Агенцијата за електронски комуникации објавува Oбразец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси на терестријални радиодифузери. Образец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси на терестријални радиодифузери Поврзани тагови: DBVT, дигитално емитување, Образец, програмски сервиси, рф спектар, терестријални радиодифузери, формулар
Тарифни модели и пакети 1/9/2011 Објавено во: Формулари Информации за Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и даватели на јавни електронски комуникациски услуги за електронска достава на податоци за тарифни модели и пакети. Упатство за оезбедување на информации кои ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и […]
Тарифни модели и пакети 1/9/2011 Објавено во: Формулари Информации за Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и даватели на јавни електронски комуникациски услуги за електронска достава на податоци за тарифни модели и пакети. Упатство за оезбедување на информации кои ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и […]
Пријава на пречка 6/7/2011 Објавено во: Контрола и мониторинг на радиофреквенции Формулар за пријава на пречка 20141016_Prijava_na_precka.doc
Пријава на пречка 6/7/2011 Објавено во: Формулари  Пријава на пречка (103 kB)
Приговор од корисник 6/7/2011 Објавено во: Формулари  Формулар за приговор од корисник (80 kB)
Приговор од корисник 6/7/2011 Објавено во: Формулари  Формулар за приговор од корисник (80 kB)
Квартални извештаи 6/7/2011 Објавено во: Формулари Квартални извештаи
Квартални извештаи 6/7/2011 Објавено во: Формулари Квартални извештаи
Квартални извештаи 6/7/2011 Објавено во: Формулари Квартални извештаи
Квартални извештаи 6/7/2011 Објавено во: Формулари Квартални извештаи
Барање за РФ 6/7/2011 Објавено во: Формулари Барање за РФ
Барање за РФ 6/7/2011 Објавено во: Формулари Барање за РФ
Броеви и серии 6/7/2011 Објавено во: Формулари Броеви и серии
Броеви и серии 6/7/2011 Објавено во: Формулари Броеви и серии
Образец за Вкупен годишен приход 3/7/2011 Објавено во: Извештаи за Анализа на пазар Образец за Вкупен годишен приход Поврзани тагови: анализа на пазар, вкупен годишен приход, извештаи за анализа на пазар
Воздухоплов-пловен објект 7/3/2011 Објавено во: Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба за радиостаница на земјаУпатство – воздухопловна мобилна службаБарање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба Упатство – воздухопловна служба за радиостаница на земјаБарање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна радионавигациска службаУпатство -воздухопловна радионавигациска […]
Радиоаматерска служба 7/3/2011 Објавено во: Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиоаматерска службиПријава за полагање на испит за радиоаматерски оператор Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служби – албански јазик
Фиксна служба 6/3/2011 Објавено во: Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна службаАнекс 1. Упатство за пополнување на образецот на барањето за издавање на одобрение за користење на рф во фиксна служба Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна служба – албански јазик
Копнена мобилна служба 6/3/2011 Објавено во: Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна службаАнекс 2. Упатство за пополнување на образецот на барањето за Копнена мобилна служба Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба – албански јазик
Радиодифузна служба 6/3/2011 Објавено во: Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиодифузна служба – АНАЛОГНА Анекс 3 – АНАЛОГНА – Упатство за барањето за радиодифузна служба Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиодифузна служба – ДИГИТАЛНА Анекс 3 – ДИГИТАЛНА – Упатство за барањето за радиодифузна служба Анекс кон барањето за издавање […]
Сателитска служба 6/3/2011 Објавено во: Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба (Земска сателитска станица) Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба (VSAT/SNG) Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба, CGC (комплементарна земска компонента) Анекс 4-2_Упатство за пополнување Барање за издавање на одобрение за користење […]