Select Page

Агенцијата за електронски комуникации објавува Oбразец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси на терестријални радиодифузери.


Образец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси на терестријални радиодифузери


Поврзани вести:

More posts: DBVT дигитално емитување Образец програмски сервиси рф спектар терестријални радиодифузери формулар