Select Page

Агенцијата за електронски комуникации објавува Oбразец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси на терестријални радиодифузери.


Forma e kontratës për transmetimin dixhital të serviseve programore të radiodifuzerëve tokësorë


Поврзани вести:

More posts: DBVT дигитално емитување Образец програмски сервиси рф спектар терестријални радиодифузери формулар