Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15, 11/18, 21/18, 98/19 и 153/19), отвора јавна расправа по предлог измени на

ПЛАН ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 14.11.2020 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси:

jane.jakimovski@aec.mk

igor.bojadjiev@aec.mk

За време на јавната расправа пристигнати се коментари од следните заинтересирани страни: Македонски Телеком, Министерство за внатрешни работи и Министерство за одбрана.

Одговорите на заинтересираните страни на поставените прашања и ставот на Агенцијата по истите можете да ги преземете од следниот линк.

План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Северна Македонија