Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19 и 153/19), отвора јавна расправа по Предлог за измена на “Правилник за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служба”

Нацрт Правилник за користење на РФ во радиоаматерска служба

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 30.11.2019 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации, ул. Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси: 

radka.sekutkovska@aec.mk

jane.jakimovski@aec.mkAdditional information:

Start of the public debate: 28/10/2019
End of the public debate: 30/11/2019
Address for submitting comments and opinions: Agency for electronic communications Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje