Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19 и 153/19), отвора јавна расправа по Предлог за измена на “Правилник за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служба”

Нацрт Правилник за користење на РФ во радиоаматерска служба

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 30.11.2019 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации, ул. Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси: 

radka.sekutkovska@aec.mk

jane.jakimovski@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 28/10/2019
Крај на јавна расправа: 30/11/2019
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје