Select Page

Извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за втор квартал 2014 година

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации го објавува Извештајот за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за вториот квартал од 2014 година. Со почит, АЕК...

Финален документ за анализа на пазар за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализана пазар за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии со вклученикоментари од заинтересираните страни. Со почит,Агенција за електронски комуникации Финален документ за...

Финален документ за Методологија за анализа на релевантни пазари

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за Методологија за анализа на релевантни пазари со вклучени коментари добиени за време на јавната расправа. Со почит, Агенција за електронски комуникации Финален документ за Методологија...

Годишен извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за 2013 година

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува годишниот извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија за 2013 год. со корекции од технички карактер. Во извештајот се дадени и споредбени бројки и индикатори...

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2014 година

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува првиот квартален извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија за 2014 година со корекции од технички карактер.Со почит,АЕК Извештај за развој на пазарот за...