Select Page

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2015 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2015 година“. Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2015 година (корегиран...

Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014 г

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014 година“ Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014...

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2014 година

Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за четвртиот квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на вкупно реализиран сообраќај и удел во приходи...

Финален документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници Финален документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги...