Select Page

Финален документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници Финален документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги...

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2014 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за трет квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на претплатници во мобилна телефонија. Со...

Годишен извештај за работа на АЕК во 2014 година

Годишен извештај за работа на АЕК во 2014 година Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на АЕК за 2014 година Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за Фонд за универзална услуга Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за АЕК...

Извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за втор квартал 2014 година

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации го објавува Извештајот за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за вториот квартал од 2014 година. Со почит, АЕК...

Финален документ за анализа на пазар за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализана пазар за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии со вклученикоментари од заинтересираните страни. Со почит,Агенција за електронски комуникации Финален документ за...

Финален документ за Методологија за анализа на релевантни пазари

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за Методологија за анализа на релевантни пазари со вклучени коментари добиени за време на јавната расправа. Со почит, Агенција за електронски комуникации Финален документ за Методологија...