Select Page

Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014 г

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014 година“ Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014...

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2014 година

Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за четвртиот квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на вкупно реализиран сообраќај и удел во приходи...

Финален документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници Финален документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги...

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2014 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за трет квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на претплатници во мобилна телефонија. Со...

Годишен извештај за работа на АЕК во 2014 година

Годишен извештај за работа на АЕК во 2014 година Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на АЕК за 2014 година Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за Фонд за универзална услуга Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за АЕК...

Извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за втор квартал 2014 година

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации го објавува Извештајот за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за вториот квартал од 2014 година. Со почит, АЕК...