Select Page

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2010 година и Ревизорски извештај од надворешен и независен ревизор

 Годишен финансиски план на АЕК за 2010 год. и Ревизорски извештај (530.49 kB)  Ревизорски извештај од надворешен и независен ревизор (507.23...

Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за четвртиот квартал од 2010 година

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации гo објави Извештајот за развој на пазарот на електронски комуникации за четвртиот квартал од 2010 година  Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за четвртиот квартал од 2010 година (593.89...

Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за третиот квартал од 2010 година

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации гo објави Извештајот за развој на пазарот на електронски комуникации за третиот квартал од 2010 година  Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за третиот квартал од 2010 (535.96...